Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi  predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru a výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, majú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi predpismi.

Predávajúci

ZuzuBu, Kalinov 2027, 02302 Krásno nad Kysucou (alias ZuzuBu)

DIČ: 1126002295

Čísla účtov:

Fio banka, a.s., platby v EUR, 2501149005/8330

IBAN: SK09 8330 0000 0025 0114 9005

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Fio banka, a.s., platby v CZK, 2501149005/2010

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Objednávanie

Tovar si môžete objednávať:

  1. prostredníctvom internetového obchodu cez nákupný košík na adrese zuzubudesign.com
  2. mailom na adrese: zuzubudesign@gmail.com
  3. cez správu na facebooku: https://www.facebook.com/ZuzuBudesign/

Ak bude vaša objednávka správne vyplnená a odoslaná, zašleme Vám  potvrdzujúci e-mail. Každú takto potvrdenú objednávku považujeme za záväznú. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi.

Ak si objednáte tovar alebo výrobok, ktorý sme už vypredali alebo z akýchkoľvek dôvodov nevieme  dodať budeme Vás obratom informovať (telefonicky, e-mailom).

V prípade zakúpenia digitálneho tovaru – návodu, si tovar môžete stiahnuť vo formáte pdf hneď po zaplatení. Takýto výrobok je zakázané poskytovať akýmkoľvek spôsobom tretím stranám, zdieľať, prekladať, či predávať.

Na prezentáciu našich výrobkov a tovaru používame naše vlastné fotografie alebo fotografie priamo od výrobcu, od ktorého máme na to jeho písomný súhlas. Fotografie uvedené pri výrobkoch a tovare môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť alebo farbu výrobku v závislosti od nastavenia a možností vášho zobrazovacieho zariadenia, čo však nepredstavuje chybu výrobku a tovaru. Majte, prosím na pamäti, že farebné odtiene jednej farby konkrétnej priadze sa môžu líšiť aj medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Číslo výrobnej šarže je uvedené na každom štítku priadze.

Ak si Kupujúci zvolí úhradu vopred na bankový účet a úhrada nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 kalendárnych dní a ani Kupujúci nijakým spôsobom nekontaktoval Predávajúceho za účelom odloženia úhrady, Predávajúci má právo objednávku stornovať.

Platobné podmienky

Zaplatiť za tovar môžete nasledovnými spôsobmi:

  1. vopred prevodom na niektorý bankový účet uvedený vyššie
  2. online platbou prostredníctvom platobného systému PayPal
  3. vopred z pošty poštovou poukážkou na niektorý bankový účet uvedený vyššie

Platba za tovar alebo výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzajúceho.

Dodacie podmienky a poštovné

Na základe vašej objednávky sa vám zaväzujeme dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku alebo tovaru. V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete telefonicky alebo emailom informovaní o termíne dodania výrobku.

Ak si objednáte tovar, ktorý nemáme na sklade (formou poznámky v objednávke), tento bude zaradený do najbližšej objednávky voči veľkoobchodnému skladu. Tovar bude na sklade približne do 30 dní. V takomto prípade odosielame celú objednávku naraz až po doručení neskladových položiek. Ak Kupujúci chce objednávku rozdeliť a samostatne odoslať skladové položky a samostatne neskladové, musí o tom informovať Predávajúceho a to buď priamo v poznámke objednávky alebo mailom. V takomto prípade je Kupujúcemu účtované poštovné 2x – za každú odoslanú zásielku.

Vami objednaný výrobok alebo tovar vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke (dodacia adresa). Termín dodania je uvedený v potvrdzujúcom maile, ktorý vám bude doručený po potvrdení objednávky. Ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Súčasne s tovarom zasielame faktúru elektronickou formou na mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list.

Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch alebo pri tovare v košíku elektronického obchodu. Spôsob dodania tovaru si volí priamo zákazník v internetovom eshope v košíku. Máte možnosť vybrať si doručovaciu spoločnosť (Slovenskú poštu, Packetu). Rovnako si môžete zvoliť spôsob úhrady. Systém vám ponúkne vždy len tie možnosti, z ktorých si môžete ktorúkoľvek vybrať. Za vybratý spôsob dopravy zodpovedá zákazník (objednávajúci).

V prípade zakúpenia iba digitálneho výrobku – návodu, je tento tovar posielaný na váš mail, ktorý ste uviedli pri vašej objednávke.

Výmena výrobku alebo tovaru, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme vám omylom zaslali výrobok alebo tovar, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.

V prípade, že sme vám zaslali správny výrobok alebo tovar podľa vašej objednávky a vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok alebo tovar, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok alebo tovar späť a my vám ho po vzájomnej dohode vymeníme, avšak v takom prípade hradíte poštovné vy (aj vrátenie, aj zaslanie správneho výrobku alebo tovaru). Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona.

Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku alebo tovaru bez udania dôvodu. O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty. Toto neplatí v prípade digitálneho výrobku – návodu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátený tovar späť. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom prostredníctvom bankového účtu, alebo v hotovosti a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Poštovné náklady spojené s vrátením výrobkov alebo tovaru uhrádza na svoje náklady Kupujúci. Kupujúci má možnosť vrátiť výrobok alebo tovar osobne na adresu Predávajúceho po predchádzajúcej dohode termínu vrátenia.

Platba za vrátený výrobok alebo tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného výrobku alebo tovaru späť na našu adresu, aby bolo možné posúdiť prípadné zníženie hodnoty tovaru, ak neboli dodržané podmienky uvedené v nasledujúcom odstavci.

Výrobok alebo tovar, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný (pri priadzi musí byť úplné klbko), nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo vrátane originálnej papierovej informačnej pásky na klbkách priadzí a originálneho obalu pri galantérii.

V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa tzv. na zákazku.

Informácie

V prípade nejasností vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných produktov a služieb a ich dodania.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu a telefonickú komunikáciu.

Prajeme vám príjemné nakupovanie.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2021.